Privacy & Voorwaarden

Onze website adres is: . De provincie Zuid-Holland hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe we omgaan met uw gegevens staat in onze privacyverklaring. Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze privacyverklaring aangescherpt. U vindt de nieuwe versie van deze verklaring op deze webpagina.

De provincie Zuid-Holland (provincie) is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Op deze beleidsterreinen maakt de provincie beleid. Ze beheert en onderhoudt cultureel erfgoed en monumentenzorg en verleent subsidies en ontheffingen. Door de aard van deze wettelijke en publieke taken verwerkt de provincie persoonsgegevens.


Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de provincie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uiteraard houdt de provincie zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de provincie van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.


U heeft er recht op dat de provincie zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat de provincie voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, zoals voorgaand omschreven, persoonsgegevens van u verwerkt. Als u een aanvraag indient of melding maakt bij, een dienst of product afneemt van, u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of evenement, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de provincie verwerken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.


Uw gegevens worden alleen volgens deze privacyverklaring verwerkt, dus op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u.


De website van de provincie kan links naar websites van derden bevatten. De provincie is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Heeft u vragen over onze nieuwe Privacyverklaring, dan kunt u die stellen via het contactformulier of door te bellen met het Contact Centrum van de provincie via 0704416622 (optie 2). Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de provincie Zuid-Holland kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@pzh.nl. Voor meer informatie over hoe wij uw verzoeken afhandelen: zie Procedurebeschrijving verzoeken AVG (verwijst naar een andere website) .
Voor meer informatie over privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (verwijst naar een andere website) raadplegen.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Bron: zuid-holland website. De provincie Zuid-Holland doet er alles aan om haar website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten

De provincie Zuid-Holland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren producten.
U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

Aansprakelijkheid

De provincie Zuid-Holland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de toegang tot en het gebruik van de viewers, of met de tijdelijke onmogelijkheid de viewers te kunnen raadplegen.
De provincie Zuid-Holland is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de viewers is verkregen.
De provincie Zuid-Holland aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, in relatie tot de viewers.

Onvolledigheden en/of fouten

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het contactformulier. Laat het eerst ons weten voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. U kunt ook een e-mail sturen naar zuidholland@pzh.nl. Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie op hoe wij omgaan met uw melding.

Onvolledigheden en/of fouten

Voor vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum: 0704416622 of zuidholland@pzh.nl. Of meld uw vraag over via het contactformulier. Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie op hoe wij omgaan met uw melding.